Skoč na: obsah | navigáciu
 

Prenosné referenčné elektródy Cu/CuSO4 M.C.Miller – technický popis a návod na použitie

OznačenieVýrobcaTypPoužitie
Prenosná referenčná elektróda Cu/CuSO4 a náhradný keramický hrotM.C. Miller, USARE-375 RE-5CMerania v oblasti protikoróznej ochrany úložných zariadení
Elektródy

TECHNICKÝ POPIS A POUŽITIE

Prenosné referenčné elektródy Cu/CuSO4 od amerického výrobcu M.C.Miller sú určené na merania v oblasti katódovej protikoróznej ochrany úložných zariadení. Sú malé, ľahko skladovateľné a elektrolyt z nich nevyteká ani pri väčších zmenách vonkajšj teploty.

Pri meraní potenciálov je potrebné použiť voltmeter so vstupnou impedanciou min. 10MΩ.

Referenčné elektródy Cu/CuSO4 M.C.Miller pozostávajú z priehľadnej plexisklovej trubice a z vonkajšj časti sú zafarbené oranžovou farbou. V hornom kryte elektródy je zaliata Cu tyč, ktorá siaha do vnútornej časti elektródy a je zmáčaná elektrolytom. Spodnú časť elektródy tvorí vymeniteľný keramický hrot kužeľovitého tvaru. Počas meraní sa vtláča do pôdy a svojou pórovitosťou zabezpečuje vodivý kontakt elektródy s pôdnym elektrolytom. Na hrot sa počas skladovania a prenášania nasúva pružná plastová čiapočka, ktorá chráni keramický hrot pred mechanickým poškodením.

Ako náplň do prenosných referenčných elektród používaných pre merania v katódovej ochrane sa používa nasýtený roztok síranu meďnatého CuSO4 v destilovanej vode. Pri teplotách nižších ako 0°C však tento roztok zamŕza a z tohoto dôvodu sa v prípade použitia elektród v zimnom období elktrolyt zamieňa za nemrznúci roztok, ktorého základom je glycerín, ktorý podstatne znižuje bod tuhnutia výslednej zmesi.

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Výrobok skladujte a prenášajte v originálnom zložení – s uzatváracou čiapkou nasunutou na hrot elektródy. Neskladujte v blízkosti potravín.

Nádobka prenosnej elektródy, v ktorej je uchovávaný elektrolyt určený na dopĺňanie elektródy, sa musí udržiavať uzatvorená. Uchovávajte ju mimo dosahu detí. Neznečistená vypláchnutá PE nádoba sa likviduje v spaľovni alebo na skládke, prípadne sa odovzdáva do separovaného zberu a recyklačných stredísk.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

V referenčných elektródach M.C. Miller je použitý síran meďnatý (CuSO4). So síranom meďnatým sa musí zaobchádzať s veľkou opatrnosťou, pri práci s ním je nutné používať ochranné gumové rukavice, ochranné okuliare alebo chránič tváre, nepremokavý plášť (zástera) a inhalátor.

Roztok síranu meďnatého CuSO4 aj nemrznúcej zmesi je jedovatý a nebezpečný v prípade požitia,pri prehltnutí spôsobuje podráždenie a nevoľnosť, pri väčšom množstve aj otravu! Pri manipulácii dbajte, aby nebola zasiahnutá koža ani oči. Nesmie dôjsť k opakovanému styku s pokožkou a sliznicami – má dráždivý účinok. Vyhýbajte sa kontaktu s očami a ošatením. Znečistené šaty po manipulácii dôkladne vyperte. Pri práci je zakázané jesť, piť, fajčiť. Po práci je potrebné umyť ruky teplou vodou a mydlom.

PRVÁ POMOC

Pri náhodnom prehltnutí vypláchnite ústa vodou a vyvolajte ihneď zvracanie podaním dvoch pohárov vody a strčením prstov do hrdla. Osobe v bezvedomí nikdy nič nedávajte do úst. K postihnutému zavolajte lekára !

V prípade zasiahnutia očí okamžite vyplachujte prúdom vody a vymývajte aspoň 15 minút. V prípade zasiahnutia pokožky odstráňte znečistený odev a obuv a umývajte veľkým množstvom vody približne 15 minút. Pred opätovným použitím odev vyperte.

Vo všetkých prípadoch vážnejšieho poškodenia zdravia a v prípade požitia je nevyhnutné urýchlene vyhľadať lekátsku pomoc a informovať ju o príčinách otravy a poskytnutí prvej pomoci.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pri práci so síranom meďnatým je potrebné mať na zreteli, že sa jedná o JED !!! Nemrznúci roztok je možné použiť buď bez zriedenia do -23°C alebo po zriedení s nasýteným roztokom CuSO4 na iné vyššie teploty.

Pomer zmiešania nemrznúceho roztoku M.C.Miller a nasýteného roztoku CuSO4 (pripraveného pred zmiešaním oboch zmesí) pre rôzne požadované teploty tuhnutia je uvedený v nasledujúcej tabuľke :

Tab.1: Pomer riedenia nemrznúceho roztoku M.C.Miller

Objemový pomer Požadovaná teplota tuhnutia
Nemrznúci roztokNasýtený roztok CuSO4 
10- 23°C
10,18- 15°C
10,54- 10°C
11- 5°C

Do sklenenej nádobky sa pomocou odmerného valca nadávkujú obidva roztoky a zmiešajú pri zvýšenej teplote (max. do 50°C). Do nádobky sa za neustáleho miešania pridávajú malé dávky kryštálikov CuSO4 tak, aby sa rozpustili. Ak sa posledná dávka už nerozpustí, roztok je nasýtený. Roztok prelejeme do elektródy až po vychladnutí na normálnu teplotu. Ak pri ochladzovaní nedochádza k vylučovaniu kryštálikov, znamená to, že roztok ešte nie je dostatočne nasýtený. Z roztoku sa pri nízkych teplotách budú na dne elektródy vylučovať kryštáliky viac, pri vyšších teplotách bude kryštálikov ubúdať. Ak tomu tak nie je, roztok nebol dostatočne nasýtený a postup sa musí opakovať. Je potrebné zabezpečiť prítomnosť kryštálikov v elektróde pri hraničných teplotách používaného teplotného rozsahu.

Nemrznúci roztok je obzvlášť vhodný na použitie v prenosných referenčných elektródach, ktoré sú občas vystavené nižším teplotám (v zaparkovanom aute a pod.).

ÚDRŽBA

Údržba referenčnej elektródy spočíva iba v občasnom doplnení destilovanej vody a kryštálikov CuSO4, aby sa nahradili straty vzniknuté používaním. Pri dlhšom používaní elektródy však môže dôjsť ku kontaminácii roztoku CuSO4, čo môže vyústiť do chybných meraní. Za priemerných podmienok je potrebné elektródu vyprázdniť a vyčistiť iba každé 2 až 3 mesiace. Na čistenie medenej elektródy sa nesmie používať čierny brúsny papier s oxidmi kovov, ale hnedý papier (šmirgeľ). Pri skladaní sa skontrolujú aj gumené O-krúžky, aby elektrolyt nevytekal. Závitový spoj sa dotiahne tak, aby sa gumený O-krúžok nepoškodil pretočením. Vytekanie roztoku z referenčných elektród môže spôsobiť škodu na drahých meracích prístrojoch.