Skoč na: obsah | navigáciu
 

Environmentálna politika

environmentalna-politika

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sa naša spoločnosť rozhodla vyhradiť potrebné zdroje a vynaložiť úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania spoločnosti, berúc ohľad na ciele uvedené v politike kvality, na legislatívne požiadavky a požiadavky STN EN ISO 14001:2005 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:

  • sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
  • pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
  • monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov
  • hospodárne narábanie s odpadom
  • pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení